Chuyên mục: Bài 2

Bài 2 Con Người

Posted by

A. Phẩm Giá, Sự Tự Do và Tính Xã Hội ( số 39 – 65) 11. HTXHCG đề cập đến phẩm giá con người như thế nào? Phẩm giá con người được biểu lộ trong nguồn gốc và cùng đích của chính mình. Vì được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa và được […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...