Chuyên mục: Hiệp nhất 4

Ba hạng vé

Posted by

Xây dựng sự hiệp nhất là một công trình của mọi người chứ không dành riêng cho một ai. Xây dựng sự hiệp nhất được ví như là xây dựng một tòa nhà mà trong trong đó, mỗi thành viên được ví như là một viên gạnh. Giá trị của mỗi viên gạch được biểu […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...