Chuyên mục: Bài 5

Bài 5

Posted by

Trật Tự Xã Hội (118 – 177) 41. Giáo huấn HTXH đề cập đến trật tự xã hội như thế nào? Điểm then chốt của giáo huấn về trật tự xã hội được hiểu như sau: “Mỗi cá nhân con người chính là nền tảng, nguyên nhân và cùng đích của mọi hình thức thể […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...