Lời thầm mùa Chay 3

Posted by

Ai là trung tâm?

Kể từ năm 150, cả thế giới đều thừa nhận thuyết của Ptolemy – trái đất là trung tâm của vũ trụ; tất cả mặt trời, mặt trăng và các hành tinh khác đều quay quanh trái đất. Hoá ra, vào thế kỹ 16, Copernicus lại cho rằng, mặt trời mới là trung tâm, còn trái đất, mặt trăng và các hành tinh quay quanh mặt trời. Một thay đổi thật táo bạo nhưng đúng đắn, dù khó nhưng phải thay đổi. Copernicus đã làm cho thế giới thay đổi.

Mùa Chay mời gọi tôi thay đổi. Bao năm qua, tôi vẫn lấy tôi làm trung tâm: gia đình, thầy cô, bạn bè đều quay xung quanh tôi. Có ổn không khi lấy tôi làm trung tâm? Ai mới đúng là trung tâm? Tôi hay tha nhân? Dù khó đó, nhưng phải thay đổi thôi!

Fr. Huynhquảng

Related Posts with Thumbnails