Lời thầm mùa Chay 12

Posted by

Ngày qua ngày, tin người thân qua đời, ra đi… người già, người bệnh, người trẻ, em thơ… tôi tự hỏi, lúc nào thì đến phiên mình? Sẽ ra sao? như thế nào và giây phút ấy? Nếu hôm nay thì sao?

Mùa Chay nhắc tôi ý nghĩa thật của cuộc đời. Tôi đã sống ra sao trong phận người của tôi? Nếu tôi ra đi hôm nay tôi có mãn nguyện vì đã góp phần của mình vào trong thế giới này chưa? Tôi nên sống phần đời còn lại của tôi hôm nay thế nào?

Related Posts with Thumbnails