Lời thầm mùa Chay 32

Posted by

Cái nắm cửa

Sự khác biệt giữa cánh cửa của một căn phòng bình thường và căn phòng giam ở chỗ: Cánh cửa bình thường vừa có nắm cửa bên trong lẫn bên ngoài; còn cánh cửa nhà tù không có nắm cửa bên trong, mà chỉ có nắm cửa bên ngoài. Cánh cửa bình thường, ai cũng có thể mở được; còn cánh cửa nhà tù chỉ có người đứng bên ngoài mới mở được.

Mùa Chay nhắc ta đến Người có thể mở cánh cửa cho đời ta. Khi bị giam hãm bởi tội lỗi bên trong, ta không có khả năng mở cửa lòng ta được, nhưng chỉ có Người đứng ngoài mới mở cho ta.

Related Posts with Thumbnails