Lời thầm mùa Chay 34

Posted by

Ngài là ai?

Thế là hết những ảo vọng phù phân. Cứ tưởng theo Thầy sẽ được chỗ này chỗ nọ. Các Tông đồ giờ đây đã vở mộng, giấc mơ quyền lực, ưu đãi đã thành mây khói. Thầy mình bị bắt!

Tuần Thánh rồi, giờ này với tôi Đức Kitô là ai? Tôi theo Ngài vì mục đích gì? Tôi tìm gì? Với tôi, giờ này Ngài là ai?!

Related Posts with Thumbnails