Lời thầm mùa Chay 35

Posted by

Lời đầu tiên trong bảy lời cuối của Chúa Giêsu trên thập giá, “Lạy Cha, xin tha cho họ” (Lk 23:34).
Có lẽ đó cũng nên là lời đầu tiên tôi cẩn phải nói với anh em tôi trong Tuần Thánh này.

Related Posts with Thumbnails