Lời thầm mùa Chay 38

Posted by

Trong tay Ngài, Lạy Chúa con xin phó thác hồn con.”

Trong tay Ngài, Lạy Chúa con xin phó thác tương lai con
Trong tay Ngài, Lạy Chúa con xin phó thác quá khứ con
Trong tay Ngài, Lạy Chúa con xin phó thác hiện tại con

Trong tay Ngài, Lạy Chúa con xin phó thác bênh tật của con
Trong tay Ngài, Lạy Chúa con xin phó thác bất toàn của con
Trong tay Ngài, Lạy Chúa con xin phó thác tội lỗi của con

Trong tay Ngài, Lạy Chúa con xin phó thác sự cô đơn của con
Trong tay Ngài, Lạy Chúa con xin phó thác sự bất an của con
Trong tay Ngài, Lạy Chúa con xin phó thác sự nghi ngờ của con

Trong tay Ngài, Lạy Chúa con xin phó thác nỗi lo sợ của con
Trong tay Ngài, Lạy Chúa con xin phó thác nỗi chán chường của con
Trong tay Ngài, Lạy Chúa con xin phó thác nỗi thất vọng của con

Trong tay Ngài, Lạy Chúa con xin phó thác gia đình con
Trong tay Ngài, Lạy Chúa con xin phó thác bạn hữu con
Trong tay Ngài, Lạy Chúa con xin phó thác cộng đoàn con

Trong tay Ngài, Lạy Chúa con xin phó thác đất nước của con
Trong tay Ngài, Lạy Chúa con xin phó thác dân tộc của con
Trong tay Ngài, Lạy Chúa con xin phó thác thế giới của con.

Trong tay Ngài, Lạy Chúa con xin phó thác tất cả những gì gọi là “của con.” Vâng, con dâng lại cho Ngài tất cả.

Related Posts with Thumbnails