Lời thầm mùa Chay 39

Posted by

Mary at the crossMẹ ơi
Tim nát rồi, còn lời gì để thốt
Ứa nghẹn lòng, gươm quả thật đâm thâu.
Tế tái lắm, đời xin vâng hiến trọn
Tiếp tục dâng, chẳng hiểu gì ngày mai.

Related Posts with Thumbnails