Thánh Lễ – The Mass 1-10

Posted by
  1. What is liturgy?

Literally, liturgy comes from Greek (leitourgia) meaning, “the people’s work.” In religion means, liturgy is Christians’ work. In liturgy, the people of God make Christian tradition, belief, and faith alive in their lives and in the world.

  1. Phụng vụ là gì?

Phụng vụ là việc thờ phượng chính thức của Giáo Hội. Theo tiếng Hy lạp, leitourigia, nghĩa là “công việc của dân chúng”. Nhưng theo nghĩa tôn giáo, phụng vụ là việc thờ phượng của người Kitô hữu. Khi cử hành phụng vụ, dân Chúa sẽ làm cho truyền thống, niềm tin và đức tin của mình trở nên sống động hơn trong đời sống của họ và ở khắp nơi trên thế giới.

  1. Is liturgy solely Mass?

No, Mass is one type of liturgy. Liturgy includes three elements: Rituals, Prayers, and Communion.

  1. Chỉ có Thánh Lễ mới là phụng vụ phải không?

Không. Thánh Lễ chỉ là một trong những loại hình phụng vụ của Giáo Hội. Phụng vụ bao gồm ba yếu tố sau: Nghi lễ, lời nguyện, và sự hiệp thông cộng đoàn.

  1. What are other types of liturgy?

Mass, Liturgy of the Hours (prayer books used by priests and religious brothers and sisters), all the sacraments, ritual blessings and other rites found in the Book of Blessings.

  1. còn loại hình phụng vụ nào khác không?

Ngoài Thánh Lễ, phụng vụ còn gồm: Phụng vụ Giờ Kinh, các bí tích, nghi thức ban phép lành và những nghi thức khác trong Sách Các Phép.

  1. What is the Mass?

The Mass is the central liturgical ritual in the Catholic Church where the Eucharist is consecrated daily as Christ commanded his disciples, “Do this in memory of me” (Lk 22:19). Celebration Eucharist, which Jesus instituted at the Last Supper, is “the source and summit of the Christian life.”

  1. Thánh Lễ là gì?

Chóp đỉnh của phụng vụ là Thánh Lễ mà Hội Thánh cử hành hằng ngày theo lệnh truyền của Chúa Giêsu, “Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy” (Lk 22:19). Cử hành Thánh Thể do Chúa Giêsu thiết lập trong Bữa Tiệc Ly, là bí tích cao trọng nhất của đời sống Kitô hữu.

  1. How many parts are there in the Mass?

There are two main parts: Liturgy of the Word and Liturgy of the Eucharist. In addition, two framing rites are Introductory Rites and Concluding Rite.

  1. Thánh Lễ gồm mấy phần?

Thưa gồm hai phần chính là Phụng vụ Lời Chúa và phụng vụ Thánh Thể. Ngoài ra, trước phần Phụng vụ Lời Chúa là Nghi thức đầu lễ và sau phần phụng vụ Thánh Thể là Nghi thức kết lễ.

Related Posts with Thumbnails