Nhật Ký Covic Ngày 1

Posted by

19-3-2020

Cứ tưởng rằng trí tuệ và văn minh khoa học con người thống trị và hiểu biết tất cả. Hoá ra, thực tế lại không. Mãi mãi, chúng ta chỉ là loài thụ tạo. Những gì chúng ta biết về thế giới xung quanh ta thật giới hạn.

Thánh Giuse là mẫu gương cho chúng ta trong lúc này: Đón nhận ý Chúa với sự tín thác cậy trông.

Related Posts with Thumbnails