Nhật Ký Covic Ngày 4

Posted by


22-3-2020

“Anh có tin vào Con Người không?… Tôi đến thế gian này chính là để xét xử: cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đui mù” (Jn 9:35, 39).

Lạy Chúa, xin cho đôi mắt của con được thấy. Không phải thấy con virus đang ở chỗ nào, ở trong người nào, nhưng thấy Chúa là Đấng Tạo Hoá, là Thiên Chúa, và là Cha Thương Xót của con.
Cho con thấy sự giới hạn mong manh của con, của thế giới loài người.
Cho con thấy Chúa đang ở với con, với anh chị em con và với mọi người trên thế giới. Amen

Related Posts with Thumbnails