Nhật Ký Covic Ngày 7

Posted by

25-3-2020

“Tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin hãy thực hiện nơi tôi như lời sứ thần truyền” (Lc 1:38).

Maria Mẹ của con, cám ơn Mẹ đã xin vâng; đón nhận tất cả với tín thác cậy trông. Xin Mẹ giúp mỗi chúng con trong hoàn cảnh bấn loạn này, biết noi gương Mẹ, thưa tiếng xin vâng với lòng tín thác dù chúng con không biết ngày mai sẽ ra sao.

Related Posts with Thumbnails