Posts Tagged HTXH

Tham lam – Quảng đại (1)

Posted by

Tham lam – Che mờ căn tính của mình Theo triết gia Plato[1], “Trong mỗi con người dường như có một có một sức mạnh vô hạn luôn luôn thúc đẩy con người nhằm tìm thỏa mãn chính mình.” Chính sức mạnh này cũng ảnh hưởng đến tính tham lam mà ít nhiều ai ai […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...

Bài 9

Posted by

Nạn Nghèo Đói và Lòng Từ Thiện (287-310) 91. Tình trạng nghèo đói trong thế giới loài người hôm nay ra sao? Không cần phải phân tích những con số thống kê về tỉ lệ nghèo đói, thực tế cho thấy vô số nạn nhân gồm nhiều thành phần từ trẻ em, người trưởng thành […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...